czech English
Košík je prázdný.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky Megarobot.cz
 
1. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky se vztahují na nákup prostřednictvím internetového obchodu Megarobot.cz
Provozující a prodávající:
INMENET13 s.r.o.
nám. Jiřího z Lobkovic 3
13000 Praha 3
IČ: 01890280 DIČ:CZ01890280
Email: info@megarobot.cz
Kupující:
Fyzická a/nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Megarobot.cz. Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.
 
2. Způsob objednávání a uzavření kupní smlouvy
Zboží je objednáváno prostřednictvím eshopu či e-mailu. Všechny podané objednávky jsou brány jako závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující výši ceny zboží, platební podmínky a obvyklý, či zvolený způsob dopravy. Prodávající si vyhrazuje právo požádat kupujícího o případnou písemnou autorizaci objednávky. Podání objednávky je považováno za návrh kupní smlouvy. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávce. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
a) Předmět objednávky a závazky prodávajícího
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce, které může být dodáno. Prodávající se zavazuje dodat jen zboží v bezvadném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Prodávající je povinen plnit své závazky řádně, včas a s náležitou péčí, je také povinen chránit v rámci svých možností přiměřeným způsobem práva a oprávněné zájmy zákazníka. V případě, že objednané zboží není skladem, sdělí prodávající kupujícímu přibližný termín dodání. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplnil svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
b) Závazky kupujícího
Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně případného poštovného, jehož výše závisí na velikosti objednávky.
c) Cena
Cenou se rozumí katalogová cena (v nabídce je uvedena cena zboží s a bez DPH). Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny na vybraný druh zboží podle popisu, avšak bez poštovného a balného. V potřebných případech rádi upřesníme konečnou cenu včetně poštovného a balného.

3. Dodací podmínky
a) Termín dodání zboží
Je-li zboží skladem, bude doručeno objednavateli co nejdříve, event. do 3 týdnů od přijetí objednávky. V případě objednání zboží, které není na skladě, bude termín dodání sjednán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím mimo jiné s ohledem na možnosti výrobce. Kupující bude o tomto vyrozuměn.
b) Dopravce
Dopravce si kupující zvolí z nabídnutých variant ve formuláři. Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Případná změna způsobu dopravy z rozhodnutí prodávajícího nebude mít žádný vliv na sjednanou výši úhrady za poštovné (přepravné) a balné.
c) Cena za dopravu
U objednávek se uplatňuje poštovné a balné, závisící na velikosti a hmotnosti zásilky. Na žádost upřesníme konečnou cenu včetně poštovného a balného.
d) Převzetí dodávky
Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalu a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. Ihned by mělo být zahájeno u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu by měla být bez zbytečného odkladu zaslána prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky žádný nárok.

4. Způsob úhrady
Úhrada probíhá předem a dle zvolené formy platby; pouze školám lze dodat zboží na fakturu. Kupující zaplatí úplnou konečnou kupní cenu při převzetí zboží, v případě škol dle data splatnosti na faktuře. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací i záruční list.

5. Odstoupení od kupní smlouvy
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího: Kupující má právo odstoupit od smlouvy, nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží, v tomto termínu je kupující povinen vrátit prodávajícímu zpět nerozbalené nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, na vlastní náklady. O úmyslu odstoupit od smlouvy, je kupující povinen bz prodlení informovat prodávajícího emailem na adresu info@megarobot.cz. Vrácené zboží, které bude zasláno na dobírku, nebude převzato! Po obdržení vráceného zboží prodávající kupujícímu vrátí zpět bez zbytečného odkladu odpovídající částku (kupní cenu zboží) převodem na účet. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí kupující.
Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího: Pokud se vyskytnou okolnosti, že prodávající nebude schopen dodat objednané zboží, sdělí to bezodkladně kupujícímu, vrátí mu případnou platbu a tím smluvní vztah končí. Kupující nemá právo domáhat se náhrady za to, že mu objednané zboží nebylo dodáno.

6. Jiná ustanovení
V případech, kdy:
- se výrazným způsobem změnila cena výrobce zboží
- zboží se dočasně nedováží do ČR nebo není dočasně k dispozici
bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup zahrnující i možnost zrušení objednávky nebo její části.
a) Ceny zboží
Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Pokud se stane, že cena je vyšší než cena uvedená na objednávce či v eshopu, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout.
b) Nepřevzaté zboží
V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši až 10% z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.
c) Řešení sporů
Realizované obchody jsou obchody uzavíranými v České republice a jako takové se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují jakékoliv spory vzniklé mezi nimi řešit přednostně smírnou cestou.

7. Ochrana osobních údajů
Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím, jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo zasílat registrovaným uživatelům informace o akčních nabídkách. Pokud si zákazník nepřeje, aby mu byly zasílány informace o akčních nabídkách (sortimentní, cenové, apod.), písemně sdělí touto skutečnost provozovateli internetového obchodu.

8. Reklamace
a) Kupující
Podpisem dopravní listiny dopravci při převzetí zboží stvrzuje kupující souhlas se záručními podmínkami. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je na faktuře (v dodacím listu) a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, písemně informovat prodávajícího. Reklamaci doručuje kupující na vlastní náklady prodávajícímu. Kupující přitom co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a doloží fakturu.
b) Prodávající
O reklamaci prodávající rozhodne do 5 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží a vyrozumí o tom kupujícího sjednaným způsobem. Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.
c) Zánik nároku na uplatnění reklamace
Nárok na uplatnění reklamace zaniká při: porušení ochranných nálepek pokud na zboží jsou; neodbornou instalací, zacházením či obsluhou nebo použitím, které je v rozporu s uživatelskou příručkou či návodem či obvyklými postupy; používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám použití uvedených v dokumentaci, příručce či návodu nebo obvyklému použití; poškození zboží nadměrným zatěžováním (např. spálení pohonu), špatným zapojením kabelů nebo používáním, které je v rozporu s návodem v uživatelské příručce, pokud je se zbožím dodávána. V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.

9. Závěrečná ustanovení
Obchodní podmínky platí ve znění platném v den odeslání elektronické objednávky.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu Megarobot.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.